Mecz Fischer - Spasski, 1972

Moderator: redjok

Re: Mecz Fischer - Spasski, 1972

Postprzez Eccon » 17 sie 2012, 17:01

XV partia - 17 sierpnia 1972 r
[Event "World Ch Match"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "15"]
[White "Spassky, Boris V"]
[Black "Fischer, Robert James"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B99"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "86"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Be7 8. Qf3
Qc7 9. O-O-O Nbd7 10. Bd3 (10. g4 {- game 83}) 10... b5 (10... h6) 11. Rhe1 Bb7
12. Qg3 {!?} (12. Nd5 {!?}) 12... O-O-O {'passed pawn'} (12... b4 13. Nd5 {!})
13. Bxf6 (13. Bxb5 {!?} axb5 14. Ndxb5 Qb6 (14... Qc5 15. e5 dxe5 16. fxe5 Nh5
(16... Nd5 {?} 17. Bxe7 Qxe7 18. Nxd5 Bxd5 19. Rxd5 exd5 20. Nd6+ $18) 17. Bxe7
Qxe7 18. Qe3 Qc5 19. Nd6+ Kc7 20. Rd4 $40) 15. e5 Nc5 (15... d5 16. f5 Ne4 17.
Nxe4 Qxb5 18. Bxe7 dxe4 19. Bxd8 $16) 16. exf6 gxf6 17. Bh4 Rhg8 18. Qe3 Rxg2
19. f5 $36) 13... Nxf6 (13... Bxf6 14. Bxb5 axb5 15. Ndxb5 Qc5 16. Nxd6+ Kb8
17. e5 $18) (13... gxf6 14. Qg7 Rdf8 15. Nxe6 $16) 14. Qxg7 Rdf8 15. Qg3 b4 (
15... Kb8 16. e5 {?} (16. a3) 16... Rfg8 (16... Rhg8 {Krogius;} 17. exf6 {!}
Rxg3 18. fxe7 Qxe7 19. hxg3 $16) 17. Qe3 Ng4) 16. Na4 Rhg8 (16... Qa5 17. b3
Nh5 18. Qf2 Nxf4 19. Bxa6 {!} Bxa6 (19... Qxa6 20. Qxf4 Rhg8 21. Qf2 Rg4 {?}
22. Nf5 {!}) 20. Nc6 Bg5 (20... Qg5 21. Qa7 {!$18}) 21. Qa7 Qb5 22. Nb6+ Qxb6
23. Ne7+ {!} (23. Qxb6 {??} Nd5+ $19) 23... Bxe7 24. Qxb6 Ne2+ 25. Rxe2 Bxe2
26. Rd4 $18) (16... Nh5 17. Qf2 Nxf4 18. Qxf4 Qa5 {('with the idea'Bg5)} 19. e5
{!}) 17. Qf2 Nd7 {!?} (17... Qa5 {%05'with the idea'18...Qa5 19.b3 Nc5;} 18. b3
Kb8 19. Kb1 Rc8 20. g3 Nd7 21. e5 dxe5 22. fxe5 Nxe5 23. Bxh7 $14 {
Martinovic - Messing, Yugoslavia 1974}) 18. Kb1 (18. c3 {!?} Nc5 19. Bc2 Nxa4
20. Bxa4 bxc3 21. Rd3 cxb2+ 22. Kxb2 Qb6+ 23. Ka1 Bf6 24. Rc1+ Kb8 25. Rb1 Rxg2
26. Qe3 Qa5 27. e5 Qxa4 28. Ra3 Qc4 29. exf6 Ka8 30. Nb5 $16 {
Minic - Novoselski, Yugoslavia 1973}) 18... Kb8 (18... Nc5 19. Nxc5 dxc5 20.
Nf3 c4 (20... Qxf4 21. Qe2 $16) 21. Bf1 Rd8 22. b3 Qxf4 23. Bxc4 Rxd1+ 24. Rxd1
Qxe4 25. Qf1 $14 {Krogius}) 19. c3 Nc5 20. Bc2 {!?} (20. Nxc5 dxc5 21. Ne2 c4
22. Bc2 b3 23. axb3 cxb3 24. Bd3 Bc5) 20... bxc3 (20... Nxa4 {?!} 21. Bxa4 bxc3
22. Rc1 Qc4 (22... Qa5 23. Bc6 $16) 23. Nc6+ {!} Bxc6 24. Qb6+ Bb7 25. Rxc3 Bd8
(25... Qxa4 26. Rc7 $18) 26. Qxd6+ Bc7 27. Qxf8+ $18 {Korchnoi}) 21. Nxc3 Bf6
22. g3 h5 {'passed pawn'} 23. e5 {?!} (23. Qe2 {!?} h4 24. g4 $16 {
'with the idea'g5}) (23. Re3 {('with the idea'Nb3) !?} h4 (23... Qb6 24. Nf3
Rd8 25. Qe2 {'with the idea'e5; 'with the idea'Nd2-c4}) 24. Nb3 hxg3 25. hxg3
Bxc3 26. Rxc3 Nxe4 27. Bxe4 Bxe4+ 28. Kc1 {!} Qa7 (28... Rc8 29. Qd4 {!$18})
29. Qxa7+ Kxa7 30. Rxd6 $16) 23... dxe5 24. fxe5 Bh8 {!} (24... Bxe5 25. Ndb5
axb5 26. Nxb5 Bxg3 (26... Qb6 27. Rxe5 $18) 27. hxg3 Qb6 $14) 25. Nf3 Rd8 {!} (
25... Bxf3 {?!} 26. Qxf3 Bxe5 27. Na4 $16 Nxa4 28. Bxa4 Rd8 {?} 29. Rc1 $18)
26. Rxd8+ Rxd8 27. Ng5 {?!} (27. Qe2 {%03'better is'} Bxf3 28. Qxf3 Bxe5 29.
Qxh5) (27. Re3 {!? Korchnoi}) 27... Bxe5 28. Qxf7 (28. Nxf7 {?} Rf8 29. Rf1
Bxc3 30. bxc3 Ne4 31. Bxe4 (31. Qf4 e5 {!}) 31... Bxe4+ 32. Kb2 Bg6 $19) 28...
Rd7 (28... Bxg3 29. Re2 {!} (29. hxg3 Qxg3 30. Rd1 Rxd1+ 31. Bxd1 Qxg5 {=})
29... Qxf7 30. Nxf7 Rf8 31. Bg6 $14) 29. Qxh5 (29. Qe8+ Rd8 (29... Ka7 30. Nxe6
$16) (29... Bc8 30. Nge4 Nxe4 31. Nxe4 Qb7 {?} 32. Bb3 a5 33. Nc5 $18) 30. Qf7
{=}) 29... Bxc3 30. bxc3 Qb6+ {'passed pawn'} 31. Kc1 {?} (31. Ka1 Qa5 32. Qh8+
Ka7 33. Rb1 Rd2 (33... e5 {!}) 34. Rb2 e5 35. Qh7 (35. Qxe5 {?} Nb3+ $19) 35...
Rd7 (35... Qa3 {?!} 36. Qc7) (35... Qxc3 {?} 36. Ne4 {!}) 36. Qh6 Qxc3 37. Qb6+
Kb8 38. Qb4 $16) 31... Qa5 32. Qh8+ (32. Rd1 {?} Qa3+ 33. Kb1 Bd5 34. Rxd5 (34.
Qh8+ Ka7 35. Rxd5 Rb7+ 36. Bb3 Nxb3) 34... Rb7+ (34... Rxd5 35. Qe8+ Ka7 36.
Nxe6 $13) (34... exd5 35. Qh8+ Ka7 36. Qd4 $13) 35. Bb3 Nxb3 36. Rd8+ Ka7 $19)
32... Ka7 33. a4 {'passed pawn'} (33. Kb2 {?} Rd2 $19 {'with the idea'Nd3}) (
33. Nxe6 {?} Qa3+ {!} 34. Kb1 Bd5 $19) 33... Nd3+ {?} (33... Nxa4 34. Bxa4 (34.
Qe5 Nc5 35. Kb1 Qb5+ 36. Kc1 Rd5 {Krogius}) 34... Qxa4 35. Qe5 Qa3+ 36. Kb1 Bd5
37. Qd4+ Ka8 (37... Kb8 38. Re2 Kc8 $19) 38. Qh8+ Kb7 39. c4 Qd3+ 40. Ka1 Ka7
$19) 34. Bxd3 Rxd3 35. Kc2 (35. Ne4 {!?}) 35... Rd5 {!} (35... Rd8 36. Qe5 (36.
Qh4 Bc6 {!} 37. Ne4 Qxa4+ 38. Kb2 Rb8+ $19) 36... Qxa4+ 37. Kb1 Rd5 38. Qe3+
Ka8 39. Nxe6 Qb3+ 40. Kc1 Qa3+ 41. Kc2 {=}) 36. Re4 {!} (36. Nxe6 {??} Qxa4+
37. Kb1 Qb3+ 38. Kc1 Qa3+ 39. Kb1 Rd1+ {!!} 40. Kc2 (40. Rxd1 Be4+ 41. Rd3
Bxd3#) 40... Qa4+ 41. Kb2 Rd2+ 42. Kb1 Qc2+ 43. Ka1 Qb2#) 36... Rd8 (36... Rxg5
37. Qd4+ Qc5 38. Qxc5+ Rxc5 39. Rxe6 Rh5 40. h4 {=}) (36... Bc6 {!?} 37. Nf3 {!
} (37. Rb4 Bxa4+ 38. Kb2 Rd2+ 39. Kc1 Rd1+ 40. Kb2 Bb5 {!$19} 41. Qg7+ Kb6)
37... Bxa4+ 38. Kb2 Rd1 (38... Rb5+ 39. Kc1 Rd5 40. Kb2 {=}) 39. Rb4 Bb5 40.
Qg7+ Kb6 41. Qg5 Qa1+ 42. Kc2 Rf1 43. Qd8+ {=}) 37. Qg7 Qf5 38. Kb3 (38. g4 {?}
Qf2+ 39. Kb3 Rd1) 38... Qd5+ (38... Ka8 39. Qe5 Rg8 40. h4 {!} Rxg5 (40... Bxe4
41. Qxe4+ Qxe4 42. Nxe4 Rg4 43. Nc5 e5 44. Nxa6 $13) 41. Qh8+ Ka7 42. Qd4+ {=})
39. Ka3 Qd2 40. Rb4 {!} (40. Nxe6 {?} Qc1+ 41. Kb3 Qb1+ 42. Ka3 Rd2) 40... Qc1+
41. Rb2 Qa1+ (41... Rb8 42. Qd4+ Ka8 43. Qd2 {=}) 42. Ra2 Qc1+ 43. Rb2 Qa1+
1/2-1/2
Avatar użytkownika
Eccon
 
Posty: 693
Dołączył(a): 25 lut 2007, 15:38
Podziękował : 60 razy
Otrzymał podziękowań: 408 razy
Ranking: 0

Re: Mecz Fischer - Spasski, 1972

Postprzez Eccon » 25 sie 2012, 09:18

XVI partia - 20 sierpnia 1972 r
[Event "Ch World (match)"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "16"]
[White "Fischer, Robert James"]
[Black "Spassky, Boris V"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C69"]
[WhiteElo "2785"]
[BlackElo "2660"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "120"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O f6 6. d4 Bg4 7. dxe5 Qxd1 8.
Rxd1 fxe5 9. Rd3 Bd6 10. Nbd2 Nf6 11. Nc4 Nxe4 {?!} (11... O-O {! =}) 12.
Ncxe5 {?!} (12. Nfxe5 $14 {!}) 12... Bxf3 13. Nxf3 O-O 14. Be3 b5 {!} (14...
Rae8) 15. c4 {?!} (15. b3 c5 16. c4 bxc4 17. bxc4 Rab8 18. a3 (18. Rb3 Rb4 19.
Rc1 Rfb8 20. Rcb1 {%03'with the idea'} Nc3) 18... Rb2) (15. Nd2 {!} Nc5 (15...
Nf6 16. Nb3 $14) 16. Bxc5 Bxc5 17. Ne4 Bb6 18. Kf1 Rae8 19. Re1 $14 {Korchnoi})
15... Rab8 16. Rc1 (16. b3 Ba3 {=} (16... bxc4 {?!} 17. Rd4 cxb3 18. Rxe4 bxa2
19. Nd2 $16)) 16... bxc4 17. Rd4 (17. Rxc4 Rxb2) 17... Rfe8 {=} (17... Nc5 18.
Rdxc4 Nd3 19. Rb1 Nxb2 20. Rxc6 a5 {= Krogius}) 18. Nd2 (18. Rc2 {?} c3 19.
bxc3 Rb1+ $17) 18... Nxd2 19. Rxd2 Re4 (19... Rb4 20. a3 {%03'with the idea'}
Rb3 21. Rxc4 Bxa3 {Korchnoi}) 20. g3 (20. Kf1 {?} Bxh2) 20... Be5 21. Rcc2 Kf7
22. Kg2 (22. Re2 Bf6 23. Kg2 Rb4 24. Kf3 Re8 $15) 22... Rxb2 $15 {!} 23. Kf3 {!
} (23. Rxb2 c3 24. Rd7+ Ke6 $17) 23... c3 24. Kxe4 cxd2 25. Rxd2 Rb5 26. Rc2
Bd6 27. Rxc6 Ra5 28. Bf4 {!} (28. Rc2 Ke6 $15 {'with the idea' Ra4}) 28... Ra4+
29. Kf3 Ra3+ 30. Ke4 Rxa2 31. Bxd6 cxd6 32. Rxd6 Rxf2 33. Rxa6 Rxh2 {
'with the idea' Rf2} 34. Kf3 Rd2 35. Ra7+ Kf6 36. Ra6+ Ke7 37. Ra7+ Rd7 38. Ra2
Ke6 39. Kg2 Re7 40. Kh3 Kf6 41. Ra6+ Re6 42. Ra5 h6 43. Ra2 Kf5 44. Rf2+ Kg5
45. Rf7 g6 46. Rf4 h5 47. Rf3 Rf6 48. Ra3 Re6 49. Rf3 Re4 50. Ra3 Kh6 51. Ra6
Re5 52. Kh4 Re4+ 53. Kh3 Re7 54. Kh4 Re5 55. Rb6 Kg7 56. Rb4 Kh6 57. Rb6 Re1
58. Kh3 Rh1+ 59. Kg2 Ra1 60. Kh3 Ra4 1/2-1/2
XVII partia - 22 sierpnia 1972
[Event "Ch World (match)"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "17"]
[White "Spassky, Boris V"]
[Black "Fischer, Robert James"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B09"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2785"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "90"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Nf6 4. f4 Bg7 5. Nf3 c5 6. dxc5 Qa5 7. Bd3 Qxc5 8. Qe2
O-O 9. Be3 Qa5 10. O-O Bg4 (10... Nc6 11. h3 $14) 11. Rad1 (11. h3 Bxf3 12.
Qxf3 Nc6 13. a3 $13) 11... Nc6 12. Bc4 Nh5 {!?} (12... Rac8 13. Bb3 b5 {Krogius
}) (12... Qc7 {Boleslavsky}) 13. Bb3 (13. Rd5 {!?} Qc7 (13... Qb4 {?} 14. Rb5)
14. Rg5 Nf6 (14... Bd7 15. Rxh5 $44) (14... Nd4 15. Qd3 Nxf3+ 16. gxf3 Be6 (
16... Bh3 17. Rd1) 17. Bxe6 fxe6 18. f5 $36) 15. Bb3 $36 {Krogius}) 13... Bxc3
14. bxc3 Qxc3 15. f5 $44 {!} Nf6 {!} (15... Na5 16. Bd4 Qc7 17. h3 $13 {
Gligoric - Hort, Skopje (ol) 1972}) (15... Ne5 16. Kh1 $44 (16. Bd4 Nf4 17. Qe3
(17. Qf2 Nh3+ 18. gxh3 Nxf3+ 19. Kh1 Nxd4) 17... Qxe3+ 18. Bxe3 Bxf3 19. gxf3
g5 {Korchnoi})) 16. h3 Bxf3 17. Qxf3 Na5 {!} (17... Qe5 18. Bd5 {!}) (17... Ne5
18. Qf4 $36) 18. Rd3 Qc7 (18... Qe5 {?!} 19. Bd5) 19. Bh6 Nxb3 20. cxb3 Qc5+
21. Kh1 {?} (21. Re3 Rfc8 22. g4 {Gligoric}) 21... Qe5 {?!} (21... Rfc8 {!?}
22. Bg5 (22. fxg6 {?!} fxg6 23. g4 (23. Rd5 Qc3) 23... Qe5 24. Re3 (24. g5 Rc2
$19) 24... Rc2 25. Bf4 Qe6 $17) 22... Qe5 23. Bxf6 Qxf6 24. fxg6 Qxf3 25. gxh7+
Kxh7 26. Rfxf3 f6 27. Rc3 $15 {Krogius}) 22. Bxf8 Rxf8 23. Re3 Rc8 $14 24. fxg6
(24. Qf4) 24... hxg6 25. Qf4 Qxf4 {?!} (25... Qe6 {!? 'with the idea' Rc5})
26. Rxf4 {'with the idea' e5} Nd7 27. Rf2 Ne5 28. Kh2 Rc1 {!} 29. Ree2 Nc6 30.
Rc2 Re1 31. Rfe2 Ra1 32. Kg3 {?!} (32. h4 $14 {
!? 'with the idea' g4, h5 Krogius}) 32... Kg7 33. Rcd2 Rf1 34. Rf2 Re1 35.
Rfe2 Rf1 36. Re3 a6 37. Rc3 Re1 38. Rc4 Rf1 39. Rdc2 Ra1 40. Rf2 Re1 41. Rfc2 (
41. Rb2 {'with the idea' b4-b5}) 41... g5 {! =} 42. Rc1 (42. Rb2 Ra1 43. b4
Kf6 44. b5 axb5 45. Rxb5 Rxa2 46. Rxb7 Ne5 47. Rcc7 Ng6 {= Gligoric}) 42...
Re2 43. R1c2 Re1 44. Rc1 Re2 45. R1c2 Re1 1/2-1/2
XVIII partia - 24 sierpnia 1972 r
[Event "World Ch Match"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "18"]
[White "Fischer, Robert James"]
[Black "Spassky, Boris V"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B69"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "94"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8.
O-O-O Bd7 9. f4 Be7 10. Nf3 (10. Be2 {- game 242}) 10... b5 11. Bxf6 (11. e5 {
- game 247}) (11. Bd3 Qc7 12. Rhe1 b4 13. Ne2 a5 14. Kb1 O-O 15. Ng3 Rfb8 16.
Bxf6 Bxf6 17. e5 dxe5 18. Nh5 Be7 19. fxe5 (19. Bxh7+ Kxh7 20. Qxd7 Qxd7 21.
Rxd7 exf4 $13) 19... b3 $13 {Hansson - Hellers, Reykjavik 1990}) 11... gxf6 (
11... Bxf6 {!?} 12. Qxd6 Be7 (12... b4 13. Na4) 13. Qd2 b4 14. Ne2 Ra7) 12. Bd3
(12. f5 {!?} Qb6 13. Kb1 O-O-O 14. g3 Kb8 15. Bh3 Bc8 16. Rhf1 b4 17. Ne2 e5
18. Qh6 Na5 19. Nd2 $14 {P. Smirnov - Sakaev, Panormo 2002}) 12... Qa5 13. Kb1
b4 14. Ne2 Qc5 (14... Rg8 15. Ng3 Qc5 16. Rhe1 Ra7 17. e5 dxe5 18. fxe5 Nxe5
19. Nxe5 fxe5 20. Qh6 $36 {Geller - Larsen, Copenhagen 1966}) 15. f5 a5 16. Nf4
a4 {['with the idea'b3]} 17. Rc1 {!} Rb8 (17... Ne5 18. c3 (18. Nxe5 Qxe5 19.
c4 Bd8 20. Rhf1 Ba5 21. Qe2 Ke7 22. g4 Rhg8 23. h3 $14 {
Cao - Riegler, Budapest 1996}) 18... b3 19. a3 Nc4 20. Qe2 Nxa3+ 21. bxa3 Qxa3
22. fxe6 fxe6 23. Nd4 O-O 24. Bc4 $16 {Loginov - Toro Solis, corr. 1989}) (
17... a3 18. b3 {'with the idea'c3}) 18. c3 b3 19. a3 Ne5 {'passed pawn'} 20.
Rhf1 (20. Nd4 {!} Nxd3 (20... Nc4 21. Qe2 Nxa3+ 22. bxa3 b2 23. Rc2 $16) 21.
fxe6 {!} (21. Qxd3 e5 22. Nd5 exd4 23. cxd4 Qa7 $13) (21. Nxd3 {!?}) 21... fxe6
(21... Nxc1 22. exd7+ Kxd7 23. Rxc1 $16) 22. Qxd3 {!} Kf7 {!} (22... e5 23.
Nfe6 Qc8 24. Ng7+ Kf7 25. Ndf5 $16 {Keres}) (22... Qe5 {?!} 23. Rhf1 Kf7 24. g4
$40 {'with the idea'Nh5, h4, g5}) 23. Qh3 Qe5 24. Rhf1 $16) 20... Nc4 21. Bxc4
(21. Qe2 Nxa3+ 22. bxa3 Qxa3) 21... Qxc4 22. Rce1 (22. Rfe1 {
!? 'with the idea'Rcd1}) 22... Kd8 {!?} 23. Ka1 Rb5 (23... exf5 {?} 24. exf5
Bxf5 25. Nd5 $40) 24. Nd4 (24. Qd4 Qxd4 25. Nxd4 Re5 {=}) 24... Ra5 25. Nd3 Kc7
(25... e5 26. Nf3 Bc6 (26... d5 {?} 27. Ndxe5 fxe5 28. Nxe5 $18) 27. Qe3 {
!$16 'with the idea'Nd2, c4 Keres}) 26. Nb4 h5 27. g3 Re5 28. Nd3 {
'passed pawn'} Rb8 {!} 29. Qe2 {!} (29. Nxe5 dxe5 30. Qe2 (30. Ne2 Bc6 {
'with the idea'Rd8 Keres}) 30... Qxe2 31. Nxe2 Bc6) 29... Ra5 30. fxe6 (30.
Qxh5 {?} e5 {!}) (30. Nf4 {!?} Qxe2 31. Ndxe2 {!} Re5 32. Nd4 $14) 30... fxe6
31. Rf2 (31. Nf4 Qxe2 32. Rxe2 Re5 33. Ng6 Kd8 {!} 34. Nxe5 fxe5 35. Nf3 Bb5
$15 {Keres}) 31... e5 {!} 32. Nf5 Bxf5 33. Rxf5 d5 {!} 34. exd5 {'passed pawn'}
Qxd5 {?} (34... Rxd5 {?} 35. Nf4) (34... Rd8 {!} 35. Rf4 {!} (35. Nb4 {?} Qxe2
36. Rxe2 Bxb4 37. cxb4 Raxd5 $19) (35. Nf4 Qxe2 36. Rxe2 Kd6) 35... exf4 (35...
Qxd5 {%03RR} 36. Nb4 Bxb4 37. Rxb4 Qd3 38. Rc4+ Kb8 39. Rb4+ Ka8 40. Qxh5 f5)
36. Qxe7+ Rd7 (36... Kc8 37. Nxf4) 37. d6+ Kc8 38. Qf8+ Kb7 (38... Rd8 39. Re8
{=}) 39. Re7 Qc6 40. Qe8 {!= Keres}) 35. Nb4 Qd7 36. Rxh5 {?!} (36. Qc4+ {!}
Kb6 (36... Kb7 37. Qe4+ Kb6 38. c4 {!}) 37. Rf3 $36 {Keres}) 36... Bxb4 37.
cxb4 Rd5 38. Rc1+ (38. Rh4 {!?} Rd8 39. Rc4+ Kb8 40. Rcc1 {= Keres}) 38... Kb7
39. Qe4 Rc8 {!} 40. Rb1 (40. Rd1 {?} Kb8 {!} 41. Rb1 Rd1 $19) 40... Kb6 (40...
Kb8 41. Rh7 Qb5 42. h4 $14) 41. Rh7 Rd4 {!} 42. Qg6 Qc6 43. Rf7 Rd6 {
['with the idea'Qc2]} 44. Qh6 {!} (44. Qf5 {?!} Qc2 {!} 45. Rxf6 Qxf5 46. Rxf5
Re6 {!}) 44... Qf3 (44... Qc2 {?} 45. Rxf6) 45. Qh7 {!} Qc6 (45... Rd1 {?} 46.
Rxf6+ $16) (45... Rd2 46. Rd7 Rdc2 47. Rd6+ R8c6 48. Qe7 $14) 46. Qh6 Qf3 47.
Qh7 Qc6 {
1/2-1/2, Fischer Robert J - Spassky Boris V , Reykjavik 1972 World Ch Match}
1/2-1/2
Avatar użytkownika
Eccon
 
Posty: 693
Dołączył(a): 25 lut 2007, 15:38
Podziękował : 60 razy
Otrzymał podziękowań: 408 razy
Ranking: 0

Re: Mecz Fischer - Spasski, 1972

Postprzez Eccon » 27 sie 2012, 07:14

XIX partia - 27 sierpnia 1972 r
[Event "World Ch Match"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "19"]
[White "Spassky, Boris V"]
[Black "Fischer, Robert James"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B05"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "78"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Nf3 Bg4 5. Be2 e6 6. O-O Be7 7. h3 Bh5 8. c4
Nb6 9. Nc3 O-O (9... dxe5 10. Nxe5 Bxe2 11. Qxe2 Qxd4 {?!} 12. Rd1 Qc5 13. b4
Qxb4 14. Nb5 $16 {Timman}) 10. Be3 (10. exd6 cxd6 11. Bf4 {!$14}) 10... d5 (
10... Nc6 11. exd6 cxd6 12. d5 Bxf3 (12... exd5 13. Nxd5 Nxd5 14. Qxd5 $16) 13.
Bxf3 Ne5 14. dxe6 fxe6 15. Bg4 $14 {Timman}) 11. c5 (11. cxd5 {!?}) 11... Bxf3
(11... Nc4 {?!} 12. Bxc4 dxc4 13. Qe2 $16) 12. Bxf3 (12. cxb6 Bxe2 13. bxc7
Bxd1 14. cxd8=Q Rxd8 15. Rfxd1 Nc6 {=}) (12. gxf3 {!?} Nc4 (12... Nc8 13. f4
Bh4 14. Bd3 $14 {Krogius}) 13. Bxc4 dxc4 14. Qa4 $14) 12... Nc4 {'passed pawn'}
13. b3 {!?} (13. Bf4 b6) 13... Nxe3 14. fxe3 b6 (14... f6 15. Bg4 (15. e4 dxe4
{!} 16. Bxe4 (16. Nxe4 fxe5 17. dxe5 Nc6 {=}) 16... Nc6 17. Bxc6 bxc6 18. Qg4
f5) (15. exf6 Bxf6 16. Bg4 Qe7 {=}) 15... Qd7 (15... f5 16. Be2 $14) 16. exf6 (
16. e4 {?} dxe4 17. exf6 gxf6 {!}) 16... Bxf6 17. b4 $14) (14... Nc6 15. Rb1 (
15. b4 Nxb4 16. Rb1 Nc6 17. Rxb7 Na5) 15... b6 16. b4 $14 {
'with the idea'17.Qa4 Timman}) 15. e4 {!} (15. b4 a5 16. a3 (16. Qa4 {?} Nd7)
16... axb4 17. axb4 Nc6 {!=}) 15... c6 (15... bxc5 16. exd5 cxd4 17. dxe6 {!} (
17. d6 cxd6 18. Bxa8 dxc3 $13) 17... c6 18. exf7+ Rxf7 19. Ne4 $14) 16. b4 bxc5
(16... a5 17. a3 (17. b5 {?} bxc5 18. bxc6 cxd4 19. exd5 dxc3 20. d6 Nxc6 {!}
21. dxe7 Qxe7 $17) 17... axb4 18. axb4 Rxa1 19. Qxa1 Bg5 20. Ne2 $14) 17. bxc5
Qa5 {'passed pawn'} (17... Nd7 18. Qa4 Qc7 19. Rab1 Rab8 20. Qa6 $36 {Timman})
18. Nxd5 {!?} (18. Qd3 Na6 {'with the idea'Rab8 Krogius}) (18. Qe1 Bg5 {?} (
18... Qb4 19. Rd1 a5 20. exd5 cxd5 21. Bxd5 {!} exd5 22. Nxd5 Qb7 23. Qe4 Ra7
24. Rb1 $36) (18... Qd8 {!?}) 19. exd5 cxd5 20. Nxd5 Qxe1 21. Raxe1 exd5 22.
Bxd5 Na6 23. e6 {!} (23. Rxf7 Rxf7 24. Bxa8 Kf8 $13) 23... fxe6 (23... Rad8 24.
Rf5 $16) 24. Rxe6 Rxf1+ (24... Nc7 25. Re8+ $18) 25. Kxf1 Rf8+ 26. Rf6+ $18 {
Timman}) 18... Bg5 (18... exd5 19. exd5 cxd5 20. Bxd5 Nd7 21. Bxa8 (21. Rxf7
Rxf7 22. Bxa8 Kh8 23. Qh5 g6 $13) 21... Rxa8 22. Qb3 Rf8 23. Rae1 $16) 19. Bh5
{!} (19. Qd3 exd5 {!} (19... Rd8 20. Bh5 {!} g6 21. Qf3 {!$40 Gligoric}) (
19... Na6 20. Qc4 (20. Ne3 Rad8 21. Nc4 Qxc5 22. Nd6 Nb4 $17 {Timman}) 20...
Qb5 {!} (20... cxd5 21. exd5 exd5 22. Bxd5 Qc7 23. e6 {!}) 21. Qxb5 cxb5 22. h4
Bxh4 23. Nc3 $16) 20. exd5 Na6 21. dxc6 Rad8 {=}) (19. h4 Bh6 20. g4 Qd8 21. g5
Bxg5 22. hxg5 Qxg5+ $13) 19... cxd5 {'passed pawn'} (19... g6 {?} 20. Nf6+ Bxf6
(20... Kg7 21. Qg4 Be3+ 22. Kh1 Bxd4 23. Nxh7 Kxh7 24. Bxg6+ $18) 21. exf6 gxh5
22. Qxh5 Kh8 23. Rf4 Nd7 24. Rh4 $40) (19... exd5 {?} 20. Bxf7+ Rxf7 21. Rxf7
Be3+ 22. Kh1 Kxf7 23. Qh5+ (23. Qf3+ Kg8 24. Qxe3 Qd8 $13) 23... Ke7 24. e6 g6
25. Qxh7+ Kxe6 26. Rf1 Bf2 27. Qxg6+ Ke7 28. exd5 $18) 20. Bxf7+ (20. exd5 {!}
exd5 (20... Na6 21. Bxf7+ (21. dxe6 fxe6 22. Qg4 Be3+ 23. Kh1 Nc7 {=}) (21. d6
g6 {=}) 21... Rxf7 22. Rxf7 Kxf7 23. Qh5+ Kg8 24. Qxg5 Qc3 25. Rd1 exd5 26. e6
Nc7 27. Qe5 $16) (20... Be3+ 21. Kh1 exd5 22. Bxf7+ Rxf7 23. Rxf7 Nc6 $16) 21.
Bxf7+ Rxf7 22. Rxf7 Nc6 (22... Qd2 23. Qg4 (23. Rc7 Na6 24. Rb7 Be3+ 25. Kh1
Qxd4 26. Qxd4 Bxd4 27. Rd1 Nxc5 28. Rc7 Na6 {!}) 23... Nc6 (23... Kxf7 24. Rf1+
Ke7 25. Qf5 $18) 24. Rd7 Qxd4+ 25. Qxd4 Nxd4 26. Rxd5 $16) 23. Qf3 {!} (23. Qh5
Nxd4 24. Raf1 Bh6 {!} (24... Ne6 {??} 25. Rxg7+ Nxg7 26. Qf7+ Kh8 27. Qf8+ Rxf8
28. Rxf8#) 25. e6 (25. Re7 {%03RR} Qd8 26. Qf7+ Kh8 27. Rxa7 $16) 25... Qxc5
26. e7 Nf5+ 27. Kh1 g6 $19) 23... Qb4 24. Rf1 Qxd4+ 25. Kh1 Qxc5 26. Rc7 {
!$18 Timman}) 20... Rxf7 (20... Kh8 {?} 21. exd5 $18) 21. Rxf7 {'passed pawn'}
Qd2 {!} (21... Be3+ 22. Kh2 Kxf7 23. Qh5+ Ke7 24. Rf1 Nd7 25. Qf7+ Kd8 26. c6
$18) (21... Nc6 22. Qg4 Kxf7 23. Rf1+ Kg8 24. Qxe6+ Kh8 25. Qxc6 $18) (21...
Qc3 22. Rf1 {!} (22. exd5 exd5 23. Rb1 Nc6 24. Rbb7 Bh6 25. Qg4 Qxd4+ 26. Qxd4
Nxd4 27. Rxa7 $16) 22... Nc6 23. Qg4 {!} Qxd4+ 24. Kh1 Qxe5 25. exd5 Qxd5 (
25... exd5 26. Rae1 Be3 27. Qf3 $18) 26. Rad1 Qe5 27. Rd6 (27. Qf3 Qxc5) 27...
Rf8 (27... Ne7 28. Rxe6 Qd5 (28... Qxc5 29. h4 $18) 29. Rfe1 Qf5 30. Qc4 Qd5 (
30... Kh8 31. Rxe7 Bxe7 32. Rxe7 $18) 31. Qxd5 Nxd5 32. R6e5 $18) 28. Qxe6+ (
28. Rxf8+ Kxf8 29. Qf3+ Ke7 30. Rxc6 Qe1+ 31. Kh2 Be3 {!} 32. Rc7+ Kd8 33. Qf8+
Kxc7 34. Qd6+ {=}) 28... Qxe6 29. Rxf8+ Kxf8 30. Rxe6 $16 {Timman}) 22. Qxd2 (
22. Rc7 Na6 23. Rc6 Nb4 24. Rxe6 dxe4 25. Qxd2 Bxd2 $13) 22... Bxd2 23. Raf1
Nc6 24. exd5 {?!} (24. Rc7 {!} Nd8 (24... Nxd4 25. Rff7 Bh6 26. exd5 exd5 27.
Rxa7 $16 {van der Gracht - Prins, corr. 1986}) (24... dxe4 25. Rxc6 e3 26. Rf4
{!!} (26. Rxe6 e2 27. Rb1 Rf8 $19 {'with the idea'28....Rf1, 29....Be3}) 26...
e2 27. Re4 e1=Q+ 28. Rxe1 Bxe1 29. Rxe6 $16 {Timman}) (24... Be3+ 25. Kh1 Nxd4
$16) 25. exd5 (25. Re7 Nc6 26. Rxe6 {?} Nxd4 27. Re7 Be3+ 28. Kh1 dxe4 29. Rff7
Ne6 {!$17 %04Nei}) 25... exd5 26. Rd7 $16 {Timman}) 24... exd5 25. Rd7 (25. e6
Re8 26. Rc7 Nxd4 27. e7 Ne6 {=}) 25... Be3+ 26. Kh1 Bxd4 27. e6 Be5 {!} (27...
Bxc5 {?} 28. Rc1 (28. Rxd5 {?} Bb6) 28... Re8 29. Rxc5 Rxe6 30. Rcxd5 $18) 28.
Rxd5 Re8 29. Re1 Rxe6 30. Rd6 {!} Kf7 (30... Rxd6 31. cxd6 Kf8 32. Rc1 Nd8 33.
Rc8 Ke8 34. Rc7 {=}) 31. Rxc6 Rxc6 32. Rxe5 Kf6 33. Rd5 Ke6 34. Rh5 h6 35. Kh2
Ra6 36. c6 Rxc6 (36... Rxa2 {??} 37. Rc5 Kd6 38. c7 $18) 37. Ra5 a6 38. Kg3 Kf6
39. Kf3 Rc3+ 1/2-1/2
Avatar użytkownika
Eccon
 
Posty: 693
Dołączył(a): 25 lut 2007, 15:38
Podziękował : 60 razy
Otrzymał podziękowań: 408 razy
Ranking: 0

Re: Mecz Fischer - Spasski, 1972

Postprzez Eccon » 29 sie 2012, 11:11

XX partia - 29 sierpnia 1972r
[Event "World Ch Match"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "20"]
[White "Fischer, Robert James"]
[Black "Spassky, Boris V"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B68"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "108"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8.
O-O-O Bd7 9. f4 Be7 10. Be2 (10. Nf3 {- game 240}) 10... O-O 11. Bf3 (11. g4 {
!?}) 11... h6 12. Bh4 {'passed pawn'} (12. Bxf6 {%03'better is'} Bxf6 13. Nxc6
Bxc6 14. Qxd6 Bxc3 (14... Qa5 15. e5 Rfd8 16. Qa3 Qxa3 17. bxa3 Be7 18. Kb2
Bxf3 19. gxf3 Rxd1 20. Rxd1 Rd8 21. Rd3 $14 {
Santo Roman - Thorsteins, Lyon 1990}) 15. Qxd8 Bxb2+ 16. Kxb2 Rfxd8 {=}) 12...
Nxe4 {!} 13. Bxe7 Nxd2 14. Bxd8 Nxf3 (14... Nxd4 {?} 15. Bxb7 (15. Be7 N2xf3
16. Bxf8 Kxf8 17. gxf3 Nf5 $13) 15... Raxd8 16. Rxd2 $16) 15. Nxf3 Rfxd8 16.
Rxd6 Kf8 17. Rhd1 Ke7 18. Na4 Be8 19. Rxd8 Rxd8 20. Nc5 (20. Rxd8 {!?}) 20...
Rb8 {!} 21. Rd3 (21. Re1 b6 (21... a5 22. f5 {!}) 22. Nxa6 Ra8 23. Nc7 Rxa2 24.
Nd5+ Kd6 25. Kb1 (25. Nxb6 {?} Kc5 26. Nc8 Bd7 27. Ne5 Nxe5 28. Rxe5+ Kc6 29.
Ne7+ Kd6 30. Ng8 Ra8 $17) 25... Ra7 $13) 21... a5 22. Rb3 b5 (22... b6 23. Na6
Rb7 24. Nc5 Rb8 25. Na6 {= Krogius}) 23. a3 {'passed pawn'} (23. Rc3 {?} Nb4)
23... a4 {!$15} 24. Rc3 (24. Re3 Rd8 25. f5 Rd5) 24... Rd8 25. Nd3 f6 26. Rc5
Rb8 27. Rc3 g5 28. g3 Kd6 (28... Rd8 {%03'better is'} 29. Rc5 g4 30. Nd2 Nd4
31. Rc7+ Rd7 $15) 29. Nc5 g4 30. Ne4+ Ke7 31. Ne1 Rd8 32. Nd3 Rd4 (32... Nd4 {
!?} 33. Kd1 Nf3) 33. Nef2 h5 34. Rc5 Rd5 (34... b4 35. axb4 Nxb4 36. Nxb4 Rxb4
37. Nd3 Re4 38. Kd2 {=}) 35. Rc3 {?!} (35. Rxd5 exd5 36. Kd2 Nd4 37. Ne1 Bg6
$15) 35... Nd4 {['with the idea'Ne2; 'with the idea'Nf3]} 36. Rc7+ Rd7 (36...
Kd6 37. Rg7 {('with the idea'Ne4)} f5 38. Rg8 {=}) 37. Rxd7+ Bxd7 38. Ne1 e5 (
38... Bc6 {!?} 39. Kd2 Nf5 40. Kd3 Kd6 41. b3 (41. Ne4+ {?} Bxe4+ 42. Kxe4 h4
43. gxh4 Nxh4) 41... axb3 42. cxb3 Bd5 43. Ne4+ Bxe4+ 44. Kxe4 h4 45. gxh4 Nxh4
46. a4 bxa4 47. bxa4 $13) 39. fxe5 fxe5 40. Kd2 Bf5 41. Nd1 {!} Kd6 42. Ne3 Be6
43. Kd3 Bf7 44. Kc3 Kc6 (44... Nf3 45. Nxf3 gxf3 46. Kd2 Kc5 47. c3 {=}) 45.
Kd3 Kc5 46. Ke4 Kd6 47. Kd3 (47. Nf5+ Nxf5 48. Kxf5 {=}) 47... Bg6+ 48. Kc3 Kc5
49. Nd3+ Kd6 (49... Bxd3 50. Kxd3 Nf3 51. Ke4 Nxh2 52. Kf5 {?} (52. Kxe5 {=})
52... Kd4 (52... Nf3 53. Kg6 h4 54. gxh4 {=}) 53. Ng2 Nf1 $19) 50. Ne1 Kc6 51.
Kd2 Kc5 52. Nd3+ Kd6 53. Ne1 Ne6 54. Kc3 Nd4 {
1/2-1/2, Fischer Robert J - Spassky Boris V , Reykjavik 1972 World Ch Match}
1/2-1/2
Avatar użytkownika
Eccon
 
Posty: 693
Dołączył(a): 25 lut 2007, 15:38
Podziękował : 60 razy
Otrzymał podziękowań: 408 razy
Ranking: 0

Re: Mecz Fischer - Spasski, 1972

Postprzez Eccon » 31 sie 2012, 07:42

XXI partia - 31 sierpnia 1972 r
Ostatnia partia meczu, zwycięstwo zapewniło koronę R.J. Fischerowi.
[Event "Ch World (match)"]
[Site "Reykjavik (Iceland)"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "21"]
[White "Spassky, Boris V"]
[Black "Fischer, Robert James"]
[Result "0-1"]
[ECO "B46"]
[WhiteElo "2660"]
[BlackElo "2785"]
[Annotator "Khalifman,A"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "1972.??.??"]
[Source "Convekta"]
[SourceDate "2005.01.01"]

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Nc6 6. Be3 Nf6 7. Bd3 d5 8.
exd5 (8. O-O) 8... exd5 9. O-O Bd6 10. Nxc6 (10. Be2 $14 {'with the idea' Bf3})
(10. h3 $14 {'with the idea' Nce2, c3, Bf4 Karpov}) 10... bxc6 11. Bd4 {?!} (
11. h3 O-O 12. Qd2 Rb8 13. Na4 $14 {'with the idea' Bf4}) (11. Bg5 {!?}) 11...
O-O 12. Qf3 Be6 (12... Ng4 13. h3 Nh2 {?} (13... Qh4 14. Rfe1) 14. Qh5 g6 15.
Qh6) 13. Rfe1 c5 {!} 14. Bxf6 Qxf6 15. Qxf6 gxf6 16. Rad1 Rfd8 $15 17. Be2 (17.
Na4 Rdb8 $15 {Timman} (17... c4 18. Be2 Bf5 19. Nb6) (17... Rab8)) 17... Rab8
18. b3 {'with the idea' Bf3$14} c4 {'with the idea' Bb4} 19. Nxd5 {!?} (19. Na4
{!? Gligoric}) 19... Bxd5 20. Rxd5 Bxh2+ (20... cxb3 21. axb3 Bxh2+ 22. Kxh2
Rxd5 23. Bxa6 Rd2 24. Bd3 Rxf2 25. Kg3 Rd2 {=}) 21. Kxh2 Rxd5 22. Bxc4 Rd2 {!}
(22... Rd6 23. Re7 $130) 23. Bxa6 (23. Re2 Rxe2 24. Bxe2 a5 25. a3 {
'with the idea' Bd3 Timman}) (23. Re7 Rxc2 24. Bxf7+ Kf8 25. Ra7 Rxa2 $17 {
Keres}) (23. Bd3 {!? %04Tal}) 23... Rxc2 24. Re2 Rxe2 25. Bxe2 Rd8 26. a4 {!}
Rd2 27. Bc4 Ra2 {!} (27... Rxf2 {?} 28. a5 Ra2 29. a6 Kf8 30. b4 Ra4 31. b5
Rxc4 (31... Ke7 32. b6 Kd6 33. a7 $18 (33. Bb5 $18)) 32. a7 Ra4 33. b6 $18) 28.
Kg3 Kf8 29. Kf3 (29. f4 {= 'with the idea' Kf3, g3 Karpov}) 29... Ke7 30. g4 {
?} (30. Kg3 {%03'better is' 'with the idea' f4, Kf3, g3 Karpov}) (30. g3 {
%03'better is' Gligoric}) 30... f5 {!} 31. gxf5 f6 $19 32. Bg8 h6 33. Kg3 Kd6
34. Kf3 (34. f4 Ra1 35. Kg2 Kc5 36. Be6 Kd4 37. Kf3 Rf1+ $19 {Gligoric}) 34...
Ra1 {!} 35. Kg2 (35. Bc4 Ke5 36. Be6 Rg1 $19 {'with the idea' h5-h4 Gligoric})
35... Ke5 36. Be6 Kf4 37. Bd7 Rb1 38. Be6 Rb2 39. Bc4 (39. a5 Ra2 40. b4 Ra4
$19 {Gligoric}) 39... Ra2 (39... Kxf5 {?!} 40. a5 $130 {'passed pawn'a}) 40.
Be6 h5 {?!} (40... Kg4 $19 {! 'with the idea' h5 Gligoric}) 41. Bd7 {
?! Sealed move} (41. Bd7 {?!} Kg4 42. Bc6 h4 43. Bf3+ Kxf5 44. Bc6 Kg4 45.
Bf3+ Kf4 46. Bc6 Rb2 47. Bd5 f5 48. Bc4 Kg4 49. a5 h3+ 50. Kg1 h2+ 51. Kxh2
Rxf2+ 52. Kg1 Kg3 53. a6 f4 54. b4 Rc2 55. Bf1 f3 56. b5 f2+ 57. Kh1 Rc1 $19 {
Krogius}) (41. Kh3 {!?} Rxf2 (41... Kg5 42. f3 Kf4 43. Bd5 {!}) 42. b4 {!} (42.
a5 Rf1 {!} (42... Ra2 43. a6 Kg5 {!} 44. Bc4 Ra3 {!} 45. Kg2 Kxf5 46. b4 Ke5
$19 {Timman}) 43. a6 Rh1+ 44. Kg2 Ra1 45. Bc4 Kxf5 46. b4 Ke5 47. b5 Kd6 48. b6
Kc6 49. b7 Kc7 $19 {Gligoric}) 42... Rb2 43. b5 Kg5 44. Bd7 $19 {Timman}) 0-1
Avatar użytkownika
Eccon
 
Posty: 693
Dołączył(a): 25 lut 2007, 15:38
Podziękował : 60 razy
Otrzymał podziękowań: 408 razy
Ranking: 0

Poprzednia strona

Powrót do Historia szachów

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gościREKLAMA

Gdy masz problemy z matma czasami najlepszym rozwiazaniem sa Korepetycje z Matematyki
Zadania Szachowe